Partnerstwo

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez dwie organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” (Krasnystaw, Polska) oraz Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” (Lwów, Ukraina).

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum”

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2001 r. i jego głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
Do innych celów i zadań stowarzyszenia należy m.in.:
- udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej,
- udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców,
- wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, organizacjami polonijnymi i pozarządowymi na Białorusi i Ukrainie,
- poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego województwa lubelskiego, zwłaszcza w obszarze przygranicznym,
- rozwój infrastruktury i usług turystycznych, promocji regionalnej, rozwoju turystyki i rozwoju dziedzictwa kulturowego, organizacji wydarzeń i inicjatyw kulturalnych o charakterze transgranicznym i międzynarodowym,
- realizacja działań na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,
- aktywizacja zawodowa i ekonomiczna młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, tworzenie systemu kształcenia przygotowującego do pracy zawodowej, realizowanie inicjatyw dotyczących wychowania przez pracę, tworzenie warunków do przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży i ich rodzinom,
- organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, kulturalnych, adaptacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i zagranicą,
- upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania,
- współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży,
- podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w środowisku dzieci zdrowych,
- organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
- organizowanie kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży: zawodów, szkoleń i obozów,
- wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu w godzinach pozalekcyjnych uniemożliwiając negatywny wpływ środowiska rodzinnego,
- organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia dzieci i młodzieży,
- prowadzenie instytucji udzielających pomocy i wsparcia, m.in.: domów pomocy społecznej, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, świetlic terapeutycznych i innych form wsparcia środowiskowego,
- podejmowanie działań na rzecz integracji pomiędzy społeczeństwami różnych państw poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych dziedzinach życia społecznego,
- organizowanie i prowadzenie placówek działających na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami,
- organizowanie turnusów turystycznych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, szkoleniowych, sportowych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z Białorusi i Ukrainy,
- organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, a także o charakterze transgranicznym i międzynarodowym,
- organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży,
- tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej,
- kształtowanie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej rozwoju turystyki oraz ochrony folkloru i dziedzictwa kulturowego jako elementu produktu turystycznego,
- organizowanie szkoleń związanych z rozwojem turystyki i promocji regionalnej dla lokalnych i regionalnych animatorów turystyki,
- wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, podejmowanie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości, samozatrudnienia, organizowanie specjalistycznego doradztwa dla małych firm oraz szkoleń w tym zakresie,
- organizowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i specjalistycznego w celu przygotowania osób, a zwłaszcza młodzieży do wykonywania pracy zawodowej oraz stwarzanie możliwości zatrudnienia,
- współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi,

W celu realizacji swoich celów i zadań statutowych Stowarzyszenie prowadzi szereg instytucji społecznych. Od 2004 w strukturach Stowarzyszenia działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych, a od 2006 roku – Niepubliczne Specjalne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych. Od października 2004 Stowarzyszenie prowadzi i finansuje działalność Chóru Dziecięco-Młodzieżowego „Amicus”.

 

Stowarzyszenie „Zielony Krzyż”
Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” jako niezależna organizacja publiczna zostało utworzone w 1994 roku.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wychowanie osób na godnych obywateli własnego kraju, zainteresowanych i dbających o jego dobro, poprzez włączenie ich do działań praktycznych w dziedzinach:
- ekologii, turystyki i ekoturystyki;
- poznania i zachowania pamiątek historii i kultury;
- rozwoju organizacji młodzieżowych;
- integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
- Praca z wolontariuszami,
- Przygotowanie i powadzenie cyklu spotkań „Ekodekada” przy współudziale organizacji pozarządowych z innych państw,
- Organizacja letnich obozów ekologicznych dla dzieci m. in. z pogranicza polsko-ukraińskiego,
- Program «Kobieta i ekologia»,
- Program «Edukacja ekologiczna і społeczna integracja niepełnosprawnych dzieci»,
- Program «Stały zorientowany ekologicznie rozwój terytoriów»,
- Program «Ekologiczne problemy centrów prastarych miast»,
- Program dotyczący turystyki i komunikacji alternatywnej dla osób niepełnosprawnych,
- Program młodzieżowych wymian ukraińsko-polsko-niemieckich.

W ciągu ponad 17 lat działania Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” zrealizowało ponad 50 projektów międzynarodowych.
Stowarzyszenie ma bogate doświadczenie w zakresie integracji osób niepełnosprawnych przez różne formy turystyki. W tym celu prowadzi od kilku lat turystyczne obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, a także organizuje integracyjne spływy kajakowe po rzekach zachodniej Ukrainy. Stowarzyszenie prowadzi również aktywną działalność szkoleniową i publicystyczną. Wspólnie ze Lwowską Izbą Turystyczną przeprowadziło szkolenie dla 80 pilotów wycieczek obsługujących grupy niepełnosprawnych turystów oraz na bieżąco szkoli kadry w zakresie usług turystycznych i ich dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wydało także kilka interesujących publikacji w tym zakresie, w tym m.in. takie pozycje jak: „Teoria i praktyka organizacji aktywnego wypoczynku i turystyki dla osób niepełnosprawnych”, „Podręcznik aktywnego wypoczynku i turystyki dla osób niepełnosprawnych” oraz „Lwów dostępny dla wszystkich”.

 

Historia współpracy

Współpraca Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum” ze Stowarzyszeniem „Zielony Krzyż” rozpoczęła się w 2005 r. i jest rozwijana w oparciu o umowę zawartą pomiędzy partnerami w dniu 1 sierpnia 2006 r.

W ramach dotychczasowej współpracy partnerzy zrealizowali wspólnie trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj.
- Utworzenie Transgranicznego Ośrodka Współpracy Kulturalno-Turystycznej w Krasnymstawie, współfinansowany z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS 2004-2006;
- Integracja i współpraca transgraniczna w dziedzinie kultury, turystyki i sportu, współfinansowany z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS 2004-2006;
- Aktywność bez barier, współfinansowany z Programu „Młodzież w działaniu”. Projekt obejmował spotkania integracyjne młodzieży z Polski i Ukrainy we Lwowie w celu zapoznania się z kulturą, tradycjami i życiem codziennym Ukraińców.

Oprócz ww. projektów partnerzy blisko współpracują przy organizacji corocznych turnusów turystycznych i turnusów turystyczno-rehabilitacyjnych. Osoby przyjeżdżające ze Stowarzyszenia „Zielony Krzyż” korzystają z bazy Transgranicznego Centrum Współpracy i Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Krasnymstawie.
Dotychczas udało się wspólnie zorganizować 24 turnusy turystyczne i turystyczno-rehabilitacyjne dla 261 osób z Ukrainy, z czego nieco ponad 30% stanowiły osoby niepełnosprawne (głównie dzieci i młodzież).